Privacyverklaring

Dit document werd laatst gewijzigd op: 24/08/2018

1. Waarom deze privacyverklaring?

Vivendum hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitendin overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Vivendum u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Vivendum.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van Vivendum.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Vivendum BVBA (Hierna: “Vivendum”)
Vissersstraat 2
3650 Dilsen Stokkem
België
Btw-nummer: BE 0871.860.843
E-mail: info@restaurant-vivendum.com
Telefoon: +32 (0)11 54 31 47

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vivendum verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Vivendum:

Tijdens het bezoeken van de website:

 • Identificatiegegevens betreffende het gebruik van de website (zoals maar niet beperkt tot een ge-anonimiseert IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht, cookies (zie ook punt 5))

Bij gebruik van het contactformulier op de website:

 • Identificatiegegevens (Naam, Voornaam, E-mailadres, Telefoonnr)

Via inschrijving op de nieuwsbrief:

 • Identificatiegegevens (Naam, Voornaam, E-mailadres)

Klanten en leveranciers:

 • Identificatiegegevens (Naam, Voornaam, Bedrijfsadres, E-mailadres, Telefoonnr)

Sollicitanten:
Zolang de procedure loopt:

 • Identificatiegegevens
 • Samenstelling van het gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Vivendum verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website van Vivendum worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: ge-anonimiseert IP-adres, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Vivendum bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Vivendum en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Vivendum zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Vivendum.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Vivendum heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van Vivendum wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Vivendum verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Vivendum onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Vivendum uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Vivendum uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Vivendum hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@restaurant-vivendum.com

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Vivendum. Vivendum zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Vivendum beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Vivendum nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Vivendum de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Vivendum nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Vivendum staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Vivendum dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Vivendum hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@restaurant-vivendum.com

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Vivendum verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Vivendum hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@restaurant-vivendum.com

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Vivendum bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Vivendum hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@restaurant-vivendum.com

websites bezoekt of hierop reageert. In deze verklaring geven wij aan welke informatie Vivendum verzamelt en hoe wij die informatie zullen gebruiken.

Verder staat in deze verklaring uitgelegd wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan derden.

Tot slot informeren wij u in deze verklaring hoe u de persoonlijke gegevens, die u aan Vivendum meegedeeld heeft, kan nakijken, wijzigen of uitwissen.

Persoonlijke gegevens

Vivendum verzamelt informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn: naam, voornaam, adres, website, telefoonnummer, e-mailadres, e.a.

De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door Vivendum, Vissersstraat 2 in 3650 Dilsen Stokkem. Met als doel deze te gebruiken voor administratieve- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om informatie over onze diensten of producten persoonlijk op u af te stemmen, of om u relevante e-mails, nieuwsbrieven of post te sturen) of voor onderzoek.

Deze gegevens kunnen Vivendum tevens toelaten om op regelmatige wijze relevante nieuwsartikels of interessante aanbiedingen aan u te richten. Zij kunnen niet worden doorgegeven aan derden

Overeenkomstig de 'Privacywet' heeft u het recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering. Behoudens verzet van u, kosteloos en op verzoek, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden.

Bijkomende inlichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel).

Mailinglistgegevens

U kunt ervoor kiezen om uw e-mailadres te verzenden via een verzendformulier op onze website. Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u nieuws te sturen over Vivendum-gerelateerde producten, referenties en aanbiedingen. We maken voor het beheren van deze berichten mogelijk gebruik van een of meer serviceproviders, maar uw e-mailadres wordt niet zonder uw toestemming gedeeld met spammers of andere derden.

De wet. Uw rechten

De wet van 8 december 1992 over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer regelt het beheer van adressenbestanden.
Deze wet voorziet twee belangrijke punten:

 • elke persoon heeft het recht kennis te krijgen van zijn gegevens die in een verwerking zijn opgenomen
 • elke persoon heeft het recht alle onjuiste gegevens die op hem/haar betrekking hebben te doen verbeteren

Bovendien voorziet vermelde wet in het recht zich te verzetten tegen elke verwerking én tegen de doorgave van uw gegevens aan derden.

U heeft zelfs het recht op schrapping van uw gegevens. U kan ons hiervoor bereiken op volgend adres :
Vivendum BVBA
Vissersstraat 2
3650 Dilsen Stokkem

Indien u van ons in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen, laat ons dit weten d.m.v. een e-mail naar info@restaurant-vivendum.com

Niet-persoonlijke gegevens.
In sommige gevallen verzamelen we informatie over u die niet persoonlijk identificeerbaar is.

Voorbeelden van deze informatie zijn het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site gekoppeld bent.

Cookie Policy

Lees alles hierover in onze cookie policy »

Nota

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We raden u aan deze cookiepolicy regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.